Serveis

You are here: Adria Business Consulting » Serveis

TOTS ELS SERVEIS QUE LI OFEREIX ADRIÀ BUSINESS CONSULTING


 

Assessoria Fiscal

ASSESSORIA FISCAL

L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars constitueix una de les nostres principals especialitats a la qual dediquem recursos humans i materials de primer ordre, amb el que li podem garantir una excel·lent eficàcia en la nostra actuació.

 

Principals Gestions:

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Resolució de les consultes que ens siguin efectuades, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals.
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Assistència en la preparació i presentació de declaracions d’impostos:
 • Imposat sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost de societats.
 • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
 • Imposat sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impostos especials
 • Imposat sobre Transmissions Patrimonials
 • Imposat sobre Successions
 • Retenció i pagament a compte d’impostos

 

 

 

Comptabilitat

COMPTABILITAT

Un ampli equip de professionals amb una sòlida formació comptable li ajudarà a aconseguir que la seva comptabilitat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita.


 

Principals Gestions:

 • Assessorament i Gestió laboral d’empreses.
 • Liquidació d’Assegurances Socials.
 • Rebuts de salari.
 • Contractes de treball.
 • Ajornaments extraordinaris.
 • Legalització de noves empreses.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Inspeccions de Treball.
 • Tramitacions a la OTG.
 • Representacions davant els Jutjats de lo social.
 • Conciliacions individuals en el Departament de Treball.
 • Conciliacions col·lectives davant el Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Auditoria laboral d’empresa.
 • Tramitacions d’expedients d’invalidesa, jubilació, etc.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Formis expedient Serveis Estrangeria

 

 

Mercantil

MERCANTIL

Molt aviat, tots els nostres serveis de Mercantil. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Laboral

LABORAL

Molt aviat, tots els nostres serveis laborals. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Jurídic

SERVEIS JURÍDICS

Molt aviat, tots els nostres serveis Jurídics. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Assegurances

ASSEGURANCES

Molt aviat, totes les nostres Assegurances. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Inmobiliària

INMOBILIÀRIA

Molt aviat, tots els nostres serveis Inmobiliàris. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Finances

FINANCES

Molt aviat, tots els nostres serveis de Finances. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Publicitat i màrqueting

PUBLICITAT I MÀRQUETING

Molt aviat, tots els nostres serveis de Publicitat i Màrqueting. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Protecció de Dades

PROTECCIÓ DE DADES

Molt aviat, tots els nostres serveis de Protecció de Dades. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


Riscos Laborals

RISCOS LABORALS

Molt aviat, tots els nostres serveis de Riscos Laborals. Si vol saber més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@adriabconsulting.com


/

/

/

/

/

/

/

/

/